Artikel 1 - Inschrijving
1. Inschrijving is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar.
2. Het actuele aanbod van cursussen staat op de website van Chinese College Nederland
3. Inschrijving voor een cursus geschiedt door het volledig invullen van het inschrijfformulier.
4. Inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.
5. Het digitale inschrijfformulier staat op de website van Chinese College Nederland.
6. Na inschrijving ontvangt de inschrijver een bevestiging op het opgegeven e-mail adres.
7. Wanneer de cursist inschrijft voor een cursus die al volgeboekt is, is het mogelijk om de cursist
op een wachtlijst te plaatsen. Als er een plaats vrij komt of als er een extra groep gevormd
wordt, dan neemt Chinese College Nederland contact met de cursist op.

Artikel 2 - Annulering door Chinese College Nederland
1. Op de aanvangsdatum van de cursus wordt door Chinese College Nederland bekeken of er
voldoende aanmeldingen zijn om de cursus daadwerkelijk door te laten gaan.
2. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus behoudt het Chinese College Nederland het
recht voor om de cursus te annuleren.
3. Bij annulering van de cursus door Chinese College Nederland wordt het al betaalde cursusgeld
volledig terugbetaald.

Artikel 3 - Annulering door de cursist
1. Als de cursist afziet van deelname dan kan tot 3 dagen voor de aanvang van de cursus
geannuleerd worden.
2. Annulering dient schriftelijk met een e-mail gedaan te worden.
3. Bij annulering tot 3 dagen voor aanvang van de cursus krijgt de cursist het cursusgeld, minus €15
administratiekosten, terug.
4. Bij annulering later dan 3 dagen voor aanvang van de cursus is volledige of gedeeltelijke
teruggave van het cursusgeld niet meer mogelijk.


Artikel 4 - Beëindiging en afwezigheid
1. Chinese College Nederland is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor persoonlijke
omstandigheden, zoals verhuizing, zakenreizen etc., van de cursist die aanwezigheid beletten.
2. In geval dat de cursist door onvoorziene omstandigheden een cursus niet meer kan volgen, kan
het Chinese College Nederland een plaats in de groep in het volgende semester voor de cursist
reserveren.
3. Bij voortijdige beëindiging van de cursus, is volledige of gedeeltelijke teruggave van het
cursusgeld niet meer mogelijk.
4. Bij afwezigheid van de cursist is geen teruggave van het cursusgeld mogelijk.


Artikel 5 - Prijswijzigingen
1. Als binnen drie maanden na inschrijving door de cursist, maar nog vóór aanvang van de cursus
Chinese College Nederland een prijswijziging doorvoert, dan heeft de prijswijziging voor de
cursist geen invloed op het verschuldigde cursusgeld.
2. De cursist heeft recht op annulering van de cursus als ná drie maanden na inschrijving, maar nog
vóór aanvang van de cursus het cursusgeld wordt verhoogd.
3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit wetgeving voortvloeien.


Artikel 6 - Betaling
1. Voor alle reguliere cursussen geldt dat het volledige cursusgeld voor aanvang van de cursus
dient te worden voldaan.
2. Als de cursist betaalt met een overschrijving via de bank, dient bij de omschrijving locatie,
cursusnummer en achternaam vermeld te worden.
3. Het cursusgeld kan ook contant betaald worden op de open dag voorafgaand aan de cursus.
4. Betalen middels pinnen is bij Chinese College Nederland niet mogelijk.
5. Het is niet mogelijk om in termijnen te betalen.
6. Het is niet mogelijk om speciale betalingsregelingen af te spreken.
7. Chinese College Nederland is niet btw-plichtig voor het geven van cursussen. De cursist betaalt
daarom geen btw voor de cursus.


Artikel 7 - Niet-tijdige betaling
1. De cursist is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Chinese College Nederland
zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de cursist de
gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
2. De cursist die niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal toegang tot de cursus
geweigerd worden totdat het cursusgeld volledig is voldaan.


Artikel 8 - Niet-reguliere cursussen
1. Voor de niet-reguliere cursussen, kan de cursist wachten met betaling tot ontvangst van de
factuur.
2. Het cursusgeld voor de gehele cursus (voor de afgesproken periode) dient vooraf betaald te
worden.
3. Bij sommige individuele cursussen is het mogelijk om na de start van de cursus het rooster nog
aan te passen. Indien dit wordt aangeboden, dient een annulering of wijziging altijd ten minste
48 uur van te voren worden doorgegeven, anders vervalt de betreffende les.


Artikel 9 - Overige voorwaarden
1. Chinese College Nederland behoudt zich het recht voor om een docent van een (gestarte) cursus
te vervangen door een andere docent.
2. Chinese College Nederland behoudt zich het recht voor om het studieprogramma en de
leermaterialen aan te passen.


Artikel 10 - Aansprakelijkheid
1. Chinese College Nederland is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen,
evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de
door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten.


Artikel 11 - Akkoordverklaring
1. Bij inschrijving verklaart de cursist akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Chinese College Nederland.

 

Artikel 12 - Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Laatste wijziging: 25 mei 2018